Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n rhedeg y wefan hon ar ran system rhoi’r gorau i ysmygu’r GIG ar gyfer Cymru Helpa Fi i Stopio. I gael rhagor o wybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru ewch i: https://icc.gig.cymru/ Rydyn ni am weld cynifer o bobl â phosibl yn gallu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • chwyddo mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • gwe-lywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • Defnyddio’r map Google ar y wefan gyda rhaglen darllen sgrin a llwybrau byr bysellfwrdd, gallwch ddysgu rhagor gyda Google Support yn uniongyrchol

https://support.google.com/maps/answer/6396990?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Gwyddom fod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch er enghraifft:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau, fodd bynnag maent wedi cael eu profi a’u haddasu i gyrraedd safonau hygyrchedd.
 • ni allwch neidio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio rhaglen darllen sgrin
Beth i’w wneud os na allwch ddefnyddio rhannau o’r wefan hon

Os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel print bras neu recordiad sain er enghraifft, e-bostiwch:

Saesneg: helpmequit@wales.nhs.uk

Cymraeg: helpafiistopio@wales.nhs.uk

Caiff cyfrifon e-bost Helpa Fi i Stopio eu hagor bob dydd ac rydyn ni’n ceisio ymateb i ymholiadau cyn pen 24 awr fodd bynnag ar adegau prysur gall gymryd rhwng 3-5 diwrnod gwaith i ymateb. Dyma oriau agor Helpa Fi i Stopio:

Llun: 09:00 – 20:00
Mawrth: 09:00 – 18:00
Mercher: 09:00 – 20:00
Iau: 09:00 – 18:00
Gwener: 09:00 – 17:00
Sadwrn: 09:00 – 17:00

Sul a Gwyliau Banc: Ar gau

Trefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb.

Cysylltu â ni

Os ydych yn fyddar, os oes gennych nam ar eich clyw neu ar eich lleferydd, gallwn gyfathrebu drwy e-bost:

Saesneg:helpmequit@wales.nhs.uk

Cymraeg: helpafiistopio@wales.nhs.uk

Gall llawer o wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu Helpa Fi i Stopio drefnu gwasanaethau dehonglwr megis Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Mae’r adnoddau ar gael mewn Print Bras neu mewn fformat Sain. Mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod eich gofynion a’ch anghenion hygyrchedd.

Cewch wybod sut i gysylltu â ni yn:

Saesneg: www.helpmequit.wales/contact-us/

Cymraeg: www.helpafiistopio.cymru/cysylltu-a-ni/

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Helpa Fi i Stopio wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018. Mae’r wefan hon yn gwbl gydnaws â’r Canllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 safon AA.

Sut wnaethon ni brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar [Awst 2019]. Cynhaliwyd y prawf gan S3 Advertising ar ran Helpa Fi i Stopio fel eu hasiant ar gyfer y cyfryngau.

Fe wnaethom brofi platfform ein prif wefan sydd ar gael yn:

www.helpmequit.wales a www.helpafiistopio.cymru

Cymerwyd y pwyntiau y gwnaethom brofi yn eu herbyn o’r safon dechnegol Canllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau 2.0 (WCAG), a gyhoeddwyd gan Gonsortiwm y We Fyd-eang (W3C). Fe wnaethom brofi dan y safon hon er mwyn sicrhau bod y wefan yn bodloni’r cyfrifoldebau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Chyfarwyddeb Hygyrchedd Gwefannau’r UE.

Mae Helpa Fi i Stopio wedi ymrwymo i wella hygyrchedd a defnyddioldeb y wefan a phrofi ag ystod o dechnolegau, porwyr, systemau gweithredu a mathau o setiau llaw symudol. Rydym wedi canolbwyntio ar brofi gyda’r porwyr diweddaraf, gan fod y rhain yn darparu’r cyfleoedd mwyaf ar gyfer defnyddio technolegau cynorthwyol mwy newydd, er mwyn darparu’r cymorth hygyrchedd gorau i’r defnyddiwr.

Fe wnaethom brofi’r wefan gan ddefnyddio’r porwyr canlynol:

 • Internet Explorer 11+
 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Apple iOS – Safari ar iPhone ac iPad
 • Android – porwr Chrome

Yn ystod y profion, fe wnaethom hefyd wella hygyrchedd y canlynol:

Delweddau

 • Addaswyd y delweddau i gynnwys capsiynau a/neu ‘tagiau amgen’ ar gyfer defnyddwyr â rhaglenni darllen sgrin.
 • Ni chaiff ‘tagiau amgen’ ond eu defnyddio os yw’r ddelwedd yn rhoi gwybodaeth hanfodol am ystyr y dudalen – er enghraifft; diagram am sut i wneud rhywbeth.

Cymarebau Cyferbynnedd a Thestun

 • Cafodd yr holl destun ei ddiwygio i fod yn ddarllenadwy ac yn ddealladwy drwy’r wefan; gan roi ystyriaeth i’r cymarebau cefndir.
 • Mae’r holl gymarebau testun i gefndir yn bodloni neu’n rhagori ar y gymhareb goleuedd o 3:1 ar gyfer testun mwy, a 4.5:1 ar gyfer testun llai.

Gwe-lywio â’r bysellfwrdd

 • Addaswyd y wefan er mwyn gallu llywio drwyddi â’r bysellfwrdd yn unig drwy dabio drwy’r adrannau.

Fideo ar-lein

 • Lle bo hynny’n bosibl, cafodd fideos yn y wefan eu huwchlwytho ag isdeitlau i sicrhau y gellir gwylio’r fideo gyda sain a hebddi.
Adrodd am broblemau hygyrchedd â’r wefan hon

Cafodd gwefan Helpa Fi i Stopio ei dylunio a’i datblygu gan roi ystyriaeth i anghenion hygyrchedd pobl ag anableddau. Rydyn ni hefyd wedi rhoi ystyriaeth i arweiniad rhyngwladol a’r arferion gorau ar hygyrchedd gwefannau.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i’r wefan a’i defnyddio ar ddyfeisiau amryfal. Mae’n cynnwys pobl sydd wedi colli eu golwg, sydd â nam ar y clyw, ar eu symudedd ac sydd â nam gwybyddol.

Rydyn ni wastad yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch ar draws unrhyw broblemau na chânt eu rhestru ar y dudalen hon neu os credwch nad ydym yn bodloni’r gofynion hygyrchedd neu os oes gennych argymhelliad, cysylltwch â’r tîm drwy e-bost gan ddefnyddio’r pennawd pwnc ‘Hygyrchedd y Wefan’:

Saesneg: helpmequit@wales.nhs.uk

Cymraeg: helpafiistopio@wales.nhs.uk

Paratowyd y datganiad hwn ar [Awst 2019].  Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar [Medi 2019].